eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5532A

NGC 5532A
Objekt NGC 5532A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5532A - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.6'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h16m52.9s; Dec= 10°48'27"
RedShift (z): 0.024704
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5532A: na základe množstva červeného posunu (z) - 104.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5532A : PGC 51006, NGC 5532, UGC 9137, MCG 2-36-62, CGCG 74-156, 3C 296

Blízke objekty: NGC 5530, NGC 5531, NGC 5532, NGC 5532B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.