eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5531

NGC 5531
Objekt NGC 5531 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5531 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.9'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h16m43.2s; Dec= 10°53'8"
RedShift (z): 0.025905
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5531: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5531 : PGC 50999, MCG 2-36-61, CGCG 74-155

Blízke objekty: NGC 5529, NGC 5530, NGC 5532A, NGC 5532

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.