eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5542

NGC 5542
Objekt NGC 5542 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5542 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=14.2m; B=15.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m53.2s; Dec= 7°33'31"
RedShift (z): 0.025991
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5542: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5542 : PGC 51066, MCG 1-36-34, CGCG 46-85, ARAK 445

Blízke objekty: NGC 5541-2, NGC 5541-1, NGC 5543, NGC 5544

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.