eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5594

NGC 5594
Objekt NGC 5594 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5594 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=14.2m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h23m10.2s; Dec= 26°15'59"
RedShift (z): 0.037473
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5594: na základe množstva červeného posunu (z) - 158.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5594 : PGC 51391, IC 4412, MCG 4-34-24, CGCG 133-46, NPM1G +26.0365

Blízke objekty: NGC 5592, NGC 5593, NGC 5595, NGC 5596

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.