eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5621

NGC 5621
Objekt NGC 5621 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5621 - tri hviezdičky v súhvezdí Pastier
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h27m50s; Dec= 8°14'32"

Blízke objekty: NGC 5619C, NGC 5620, NGC 5622, NGC 5623

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.