eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 599

NGC 599
Objekt NGC 599 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 599 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.40'x1.3'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h32m53.7s; Dec= -12°11'27"
RedShift (z): 0.018436
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 599: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 599 : PGC 5778, MCG -2-5-5, MK 1000

Blízke objekty: NGC 597, NGC 598, NGC 600, NGC 601

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.