eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 605

NGC 605
Objekt NGC 605 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 605 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.1'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h35m2.3s; Dec= 41°14'52"
RedShift (z): 0.017048
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 605: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 605 : PGC 5891, UGC 1128, MCG 7-4-4, CGCG 537-14

Blízke objekty: NGC 603, NGC 604, NGC 606, NGC 607

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.