eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 604

NGC 604
Objekt NGC 604 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 604 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: GxyP -
Uhlové rozmery: 1.95'
veľkosť: V=12.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h34m32.6s; Dec= 30°47'4"
Iné mená objektu NGC 604 : HII in M 33

Blízke objekty: NGC 602, NGC 603, NGC 605, NGC 606

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.