eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 602

NGC 602
Objekt NGC 602 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 602 - hmlovina v súhvezdí Vodný had
Typ: EN+OCL -
Uhlové rozmery: 34.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h29m26.4s; Dec= -73°33'26"
Iné mená objektu NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

Blízke objekty: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.