eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 602

NGC 602
对象 NGC 602 正好位于图片的中心.

NGC 602 - 星云 在星座 水蛇座
类型: EN+OCL -
角度尺寸: 34.00'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 1h29m26.4s; Dec= -73°33'26"
其他对象名称 NGC 602 : ESO 29-SC43, in SMC

邻居的对象: NGC 600, NGC 601, NGC 603, NGC 604

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。