eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6220

NGC 6220
Objekt NGC 6220 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6220 - galaxie v súhvezdí Hadonos
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.70'x0.9'
veľkosť: V=13.7m; B=14.5m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h47m13.2s; Dec= -0°16'30"
RedShift (z): 0.023026
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6220: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6220 : PGC 58979, UGC 10541, CGCG 25-4, NPM1G -00.0524

Blízke objekty: NGC 6218, NGC 6219, NGC 6221, NGC 6222

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.