eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 640

NGC 640
Objekt NGC 640 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 640 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.3m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h39m24.9s; Dec= -9°24'4"
RedShift (z): 0.025111
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 640: na základe množstva červeného posunu (z) - 106.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 640 : PGC 6130, MCG -2-5-31

Blízke objekty: NGC 638, NGC 639, NGC 641, NGC 642

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.