eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6549

NGC 6549
Objekt NGC 6549 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6549 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.40'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 18h5m49.4s; Dec= 18°32'16"
RedShift (z): 0.022362
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6549: na základe množstva červeného posunu (z) - 94.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6549 : PGC 61399, NGC 6550, UGC 11114, MCG 3-46-12, CGCG 113-19, KCPG 529A

Blízke objekty: NGC 6547, NGC 6548, NGC 6550, NGC 6551

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.