eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6785

NGC 6785
Objekt NGC 6785 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6785 - planétovej hmloviny v súhvezdí Orol
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.62'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 19h18m24.9s; Dec= -1°35'45"
Iné mená objektu NGC 6785 : NGC 6778, PK 34-6.1, CS=15.0

Blízke objekty: NGC 6784A, NGC 6784B, NGC 6786, NGC 6787

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.