eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6983

NGC 6983
Objekt NGC 6983 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6983 - galaxie v súhvezdí Mikroskop
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 20h56m43.5s; Dec= -43°59'10"
RedShift (z): 0.016902
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6983: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6983 : PGC 65759, ESO 286-14, MCG -7-43-4, IRAS 20533-4410

Blízke objekty: NGC 6981, NGC 6982, NGC 6984, NGC 6985

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.