eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 72

NGC 72
对象 NGC 72 正好位于图片的中心.

NGC 72 - 星系 在星座 仙女座
类型: SBab - 螺旋星系酒吧
角度尺寸: 1.10'x0.9'
恒星的大小: V=13.5m; B=14.5m
表面亮度: 13.4 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 0h18m28.4s; Dec= 30°2'26"
红移 (z): 0.024213
从太阳距离 NGC 72: 基于红移值 (z) - 102.3 MPC;
其他对象名称 NGC 72 : PGC 1204, UGC 176, MCG 5-1-69, CGCG 499-109, Arp 113, VV 166

邻居的对象: NGC 70, NGC 71, NGC 72A, NGC 73

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。