eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 727

NGC 727
Objekt NGC 727 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 727 - galaxie v súhvezdí Pec
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.10'x0.6'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h53m49.3s; Dec= -35°51'21"
RedShift (z): 0.033523
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 727: na základe množstva červeného posunu (z) - 141.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 727 : PGC 7027, NGC 729, ESO 354-10, MCG -6-5-12

Blízke objekty: NGC 725, NGC 726, NGC 728, NGC 729

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.