eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 725

NGC 725
Objekt NGC 725 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 725 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h52m35.3s; Dec= -16°31'3"
RedShift (z): 0.034647
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 725: na základe množstva červeného posunu (z) - 146.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 725 : PGC 6950, MCG -3-5-25

Blízke objekty: NGC 723, NGC 724, NGC 726, NGC 727

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.