eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 724

NGC 724
Objekt NGC 724 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 724 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.3'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h53m45.6s; Dec= -23°45'26"
RedShift (z): 0.004953
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 724: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 724 : PGC 7024, NGC 723, ESO 477-13, MCG -4-5-16, IRAS 01514-2400

Blízke objekty: NGC 722, NGC 723, NGC 725, NGC 726

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.