eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7296

NGC 7296
Objekt NGC 7296 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7296 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jašterica
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 4.00'
veľkosť: B=9.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h28m2s; Dec= 52°17'18"
Iné mená objektu NGC 7296 : NGC 7295, OCL 228

Blízke objekty: NGC 7294, NGC 7295, NGC 7297, NGC 7298

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.