eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7294

NGC 7294
Objekt NGC 7294 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7294 - galaxie v súhvezdí Južná ryba
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.00'x1.2'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h32m7.8s; Dec= -25°23'53"
RedShift (z): 0.033880
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7294: na základe množstva červeného posunu (z) - 143.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7294 : PGC 69088, IC 5225, ESO 533-44, MCG -4-53-9, AM 2229-253

Blízke objekty: NGC 7292, NGC 7293, NGC 7295, NGC 7296

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.