eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7293

NGC 7293
Objekt NGC 7293 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7293 - planétovej hmloviny v súhvezdí Vodnár
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 17.57'
veľkosť: V=7.3m; B=7.5m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 22h29m38.4s; Dec= -20°50'11"
Iné mená objektu NGC 7293 : PK 36-57.1, ESO 602-PN22, CS=13.5, Helix nebula

Blízke objekty: NGC 7291, NGC 7292, NGC 7294, NGC 7295

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.