eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 738

NGC 738
Objekt NGC 738 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 738 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=14.9m; B=15.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h56m45.6s; Dec= 33°3'32"
RedShift (z): 0.014607
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 738: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 738 : PGC 7303, CGCG 503-57, 6ZW 113, NPM1G +32.0085

Blízke objekty: NGC 736, NGC 737, NGC 739, NGC 740

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.