eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 746

NGC 746
Objekt NGC 746 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 746 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Im - nepravidelná galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.0'
veľkosť: V=12.9m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h57m51s; Dec= 44°55'6"
RedShift (z): 0.002345
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 746: na základe množstva červeného posunu (z) - 9.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 746 : PGC 7399, UGC 1438, MCG 7-5-3, CGCG 538-4, IRAS 01548+4441

Blízke objekty: NGC 745-3, NGC 745-2, NGC 747, NGC 748

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.