eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7491

NGC 7491
Objekt NGC 7491 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7491 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.8m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h8m6s; Dec= -5°57'59"
RedShift (z): 0.020774
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7491: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7491 : PGC 70546, MCG -1-59-2, IRAS 23054-0614

Blízke objekty: NGC 7489, NGC 7490, NGC 7492, NGC 7493

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.