eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
Objekt NGC 7493 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7493 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Ryby
Typ: * -
veľkosť: B=14.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Blízke objekty: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.