eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7493

NGC 7493
objekt NGC 7493 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 7493 - enslig stjerne i stjernebildet Piscium
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=14.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 23t8m31.6s; Dec= 0°54'36"

Naboobjekter: NGC 7491, NGC 7492, NGC 7494, NGC 7495

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.