eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7494

NGC 7494
Objekt NGC 7494 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7494 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.6m; B=15.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h8m58.4s; Dec= -24°22'9"
RedShift (z): 0.026675
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7494: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7494 : PGC 70568, ESO 535-5, MCG -4-54-7

Blízke objekty: NGC 7492, NGC 7493, NGC 7495, NGC 7496B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.