eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496B

NGC 7496B
Objekt NGC 7496B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7496B - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.2m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h12m21s; Dec= -43°46'39"
RedShift (z): 0.006000
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7496B: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7496B : ESO 291-7, AM 2309-440

Blízke objekty: NGC 7494, NGC 7495, NGC 7496A, NGC 7496

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.