eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496A

NGC 7496A
Objekt NGC 7496A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7496A - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.7'
veľkosť: V=14.0m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h12m23.4s; Dec= -43°46'43"
RedShift (z): 0.005350
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7496A: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7496A : PGC 70687, ESO 291-7, AM 2309-440, KDWG 274

Blízke objekty: NGC 7495, NGC 7496B, NGC 7496, NGC 7497

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.