eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7496

NGC 7496
Objekt NGC 7496 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7496 - galaxie v súhvezdí Žeriav
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x3.1'
veľkosť: V=11.4m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h9m46.9s; Dec= -43°25'39"
RedShift (z): 0.005500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7496: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7496 : PGC 70588, ESO 291-1, MCG -7-47-20, VV 771, IRAS 23069-4341

Blízke objekty: NGC 7496B, NGC 7496A, NGC 7497, NGC 7498

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.