eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7498

NGC 7498
Objekt NGC 7498 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7498 - galaxie v súhvezdí Vodnár
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h9m56s; Dec= -24°25'28"
RedShift (z): 0.026572
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7498: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7498 : PGC 70590, ESO 535-6, MCG -4-54-8

Blízke objekty: NGC 7496, NGC 7497, NGC 7499, NGC 7500

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.