eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7563

NGC 7563
Objekt NGC 7563 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7563 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h15m55.9s; Dec= 13°11'48"
RedShift (z): 0.013923
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7563: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7563 : PGC 70872, UGC 12465, MCG 2-59-15, CGCG 431-29

Blízke objekty: NGC 7562A, NGC 7562, NGC 7564, NGC 7565

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.