eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 76

NGC 76
Objekt NGC 76 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 76 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: C -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h19m37.7s; Dec= 29°56'3"
RedShift (z): 0.024440
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 76: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 76 : PGC 1267, UGC 185, MCG 5-1-72, CGCG 499-111

Blízke objekty: NGC 74, NGC 75, NGC 77, NGC 78A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.