eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7791

NGC 7791
Objekt NGC 7791 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7791 - dve hviezdy v súhvezdí Pegas
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h57m57.2s; Dec= 10°45'58"

Blízke objekty: NGC 7789, NGC 7790, NGC 7792, NGC 7793

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.