eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7789

NGC 7789
Objekt NGC 7789 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7789 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: II2r -
Uhlové rozmery: 25.00'
veľkosť: V=6.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h57m28.6s; Dec= 56°42'52"
Iné mená objektu NGC 7789 : OCL 269

Blízke objekty: NGC 7787, NGC 7788, NGC 7790, NGC 7791

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.