eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7787

NGC 7787
Objekt NGC 7787 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7787 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x0.5'
veľkosť: V=14.2m; B=15.1m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h56m7.8s; Dec= 0°32'59"
RedShift (z): 0.022228
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7787: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7787 : PGC 72930, UGC 12849, MCG 0-1-5, CGCG 382-3, IRAS 23535+0016

Blízke objekty: NGC 7785, NGC 7786, NGC 7788, NGC 7789

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.