eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7785

NGC 7785
Objekt NGC 7785 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7785 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.3'
veľkosť: V=11.6m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h55m18.9s; Dec= 5°54'58"
RedShift (z): 0.012702
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7785: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7785 : PGC 72867, UGC 12841, MCG 1-60-49, CGCG 407-75, KARA 1045

Blízke objekty: NGC 7783B, NGC 7784, NGC 7786, NGC 7787

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.