eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 7784

NGC 7784
Objekt NGC 7784 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 7784 - galaxie v súhvezdí Pegas
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 23h55m13.6s; Dec= 21°45'46"
RedShift (z): 0.026185
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 7784: na základe množstva červeného posunu (z) - 110.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 7784 : PGC 72862, MCG 4-1-1, CGCG 477-29, CGCG 478-1, NPM1G +21.0608

Blízke objekty: NGC 7783A, NGC 7783B, NGC 7785, NGC 7786

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.