eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 796

NGC 796
Objekt NGC 796 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 796 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Vodný had
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h56m43.8s; Dec= -74°13'12"
Iné mená objektu NGC 796 : ESO 30-SC6

Blízke objekty: NGC 794, NGC 795, NGC 797, NGC 798

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.