eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 88

NGC 88
Objekt NGC 88 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 88 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=14.4m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h21m22s; Dec= -48°38'23"
RedShift (z): 0.011471
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 88: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 88 : PGC 1370, ESO 194-10, AM 0018-485

Blízke objekty: NGC 86, NGC 87, NGC 89, NGC 90

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.