eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 895

NGC 895
Objekt NGC 895 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 895 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.60'x2.6'
veľkosť: V=11.7m; B=12.3m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h21m36.5s; Dec= -5°31'16"
RedShift (z): 0.007632
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 895: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 895 : PGC 8974, MCG -1-7-2, IRAS 02191-0544

Blízke objekty: NGC 893, NGC 894, NGC 896, NGC 897

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.