eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 962

NGC 962
Objekt NGC 962 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 962 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h32m39.9s; Dec= 28°4'15"
RedShift (z): 0.015371
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 962: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 962 : PGC 9682, UGC 2013, MCG 5-7-4, CGCG 505-3

Blízke objekty: NGC 960, NGC 961, NGC 963, NGC 964

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.