eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 965

NGC 965
Objekt NGC 965 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 965 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.8'
veľkosť: V=14.1m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h32m25.1s; Dec= -18°38'25"
RedShift (z): 0.022662
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 965: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 965 : PGC 9666, ESO 545-32, MCG -3-7-31

Blízke objekty: NGC 963, NGC 964, NGC 966, NGC 967

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.