eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 966

NGC 966
Objekt NGC 966 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 966 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.9'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h31m47.1s; Dec= -19°52'54"
RedShift (z): 0.033690
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 966: na základe množstva červeného posunu (z) - 142.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 966 : PGC 9626, ESO 545-30, MCG -3-7-29

Blízke objekty: NGC 964, NGC 965, NGC 967, NGC 968

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.