eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 98

NGC 98
Objekt NGC 98 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 98 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.7m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h22m49.3s; Dec= -45°16'6"
RedShift (z): 0.020599
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 98: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 98 : PGC 1463, ESO 242-5

Blízke objekty: NGC 96, NGC 97, NGC 99, NGC 100

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.