eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 97

NGC 97
Objekt NGC 97 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 97 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h22m30s; Dec= 29°44'44"
RedShift (z): 0.015898
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 97: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 97 : PGC 1442, UGC 216, MCG 5-2-7, CGCG 500-9

Blízke objekty: NGC 95, NGC 96, NGC 98, NGC 99

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.