eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1010

NGC 1010
Objekt NGC 1010 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1010 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=14.1m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h37m34.8s; Dec= -11°1'31"
RedShift (z): 0.015304
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1010: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1010 : PGC 9949, NGC 1006, MCG -2-7-44, IRAS 02351-1114, KUG 0235-112A

Blízke objekty: NGC 1008, NGC 1009, NGC 1011, NGC 1012

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.