eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1029

NGC 1029
Objekt NGC 1029 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1029 - galaxie v súhvezdí Baran
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.4'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h39m36.4s; Dec= 10°47'36"
RedShift (z): 0.012125
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1029: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1029 : PGC 10078, UGC 2149, MCG 2-7-24, CGCG 439-24

Blízke objekty: NGC 1027, NGC 1028, NGC 1030, NGC 1031

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.