eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1027

NGC 1027
Objekt NGC 1027 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1027 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 15.00'
veľkosť: V=6.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 2h42m36s; Dec= 61°35'42"
Iné mená objektu NGC 1027 : IC 1824, OCL 357

Blízke objekty: NGC 1025, NGC 1026, NGC 1028, NGC 1029

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.